Warunki rekrutacji dla obcokrajowców

Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia jednolite magisterskie rozpoczyna się 9 maja 2022r.

Podczas procesu rekrutacji na Wyższą Szkołę Rehabilitacji o przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie poniższych wymagań.

Oznacza to, że nie prowadzimy egzaminów wstępnych, progów punktowych oraz nie wymagamy określonych przedmiotów zdawanych na maturze.

Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane na studia zgodnie z zasadami określonymi w art.323 i 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U 2018 poz.1668).

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Elektroniczne zarejestrowanie się kandydata poprzez system WIRTUALNY DZIEKANAT
 2. Po otrzymaniu loginu i hasła należy wprowadzić dane osobowe i dokonać wyboru kierunku studiów,
 3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto Uczelni:
  PKO BP I O/Warszawa
  73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
  w tytule przelewu należy wpisać:
  imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ……”,
 4. Pobranie dokumentów z systemu WIRTUALNY DZIEKANAT z zakładki : „Pliki do pobrania”,
 5. Przesłanie kompletu zeskanowanych dokumentów na adres:  rekrutacja@wsr.edu.pl , w terminie 14 dni od daty zalogowania,
 6. Przesłanie oryginału dokumentów w wersji papierowej wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w terminie 14 dni od potwierdzenia poprawności przesłanych skanem dokumentów przez pracownika uczelni.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe:

opłata rekrutacyjna 85 zł plus wpisowe 500 zł

Prosimy o dokładne wpisywanie danych oraz sprawdzenie ich przed przesłaniem dokumentów. Wszelkie zmiany danych osobowych należy niezwłocznie zgłaszać na adres rekrutacja@wsr.edu.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Ankieta Zgłoszeniowa (karta ewidencyjna)
 • 3 Fotografie o wymiarze 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (jedną fotografię należy wkleić do ankiety zgłoszeniowej)
 • Deklaracja płatności
 • Dowód Wpłaty (potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej i wpisowego)
 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Świadectwo dojrzałości/kopia (w przypadku kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie)
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku kandydatów na studia II stopnia uzupełniające)
 • Ksero suplementu do dyplomu  (w przypadku kandydatów na studia II stopnia uzupełniające)
 • Dwa egzemplarze umowy o warunkach pobierania opłat za studia
 • Klauzula Informacyjna RODO
 • Zaświadczenie lekarskie (skierowanie wydaje Uczelnia w późniejszym terminie)

Kandydaci na kierunek DIETETYKA II stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku innym (wymienionym powyżej) niż dietetyka, we wstępnym etapie (przed rozpoczęciem procesu rekrutacji) proszeni są o przesłanie suplementu do dyplomu oraz sylabusów studiów w celu weryfikacji różnic programowych na adres e-mail: rekrutacja@wsr.edu.pl

Poza warunkami określonymi powyżej cudzoziemcy są zobowiązani do:

 • złożenia kserokopii zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego),
 • złożenia kserokopii dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski,
 • złożenia kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • złożenia dokumentacji związanej ze świadectwem oraz dyplomem i suplementem tj.: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie  oraz uznanie świadectwa lub dyplomu i suplementu.