RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ten kierunek studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zostania kompetentnym pracownikiem ochrony zdrowia.

RATOWNIK MEDYCZNY to zawód przyszłości. Jako absolwent studiów na tym kierunku możesz podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, na rozmaitych oddziałach szpitalnych państwowych i prywatnych, w służbach mundurowych – w tym Policji i Straży Pożarnej, w domach opieki, hospicjach, niepublicznych klinikach czy firmach świadczących transport medyczny.

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie! Co nas wyróżnia?

Wieloletnia tradycja w ramach Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie.

Wybitni specjaliści, praktycy, profesorowie o międzynarodowej sławie.

Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

Baza dydaktyczna i praktyki w najlepszych ośrodkach.

Zajęcia prowadzone na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii Sala Symulacji Medycznej, VR i druk 3D

Profil kandydata

Wiek nie ma znaczenia. Studiować RATOWNICTWO MEDYCZNE mogą zarówno osoby prosto po szkołach średnich, jak i te podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe np. żołnierze, strażacy, policjanci, ale także wszyscy ci, którzy znajdą w tym kierunku swoje powołanie i możliwość realizacji pasji.

Realizacja studiów

 • Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).
 • Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.
 • Język kształcenia: polski
 • Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Tabela opłat dla naboru 2022/2023

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK7755 zł2 x 3980 zł11 x 775 zł
2 ROK7910 zł2 x 4060 zł11 x 790 zł
3 ROK8070 zł2 x 4140 zł11 x 805 zł

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Egzamin dyplomowy zakończony wynikiem pozytywnym.
 • Absolwenci otrzymują przewidziany ustawą dyplom ukończenia studiów I stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Jakie kompetencje ma absolwent kierunku ratownictwo medyczne

Jako absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne będziesz mógł/mogła podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, na rozmaitych oddziałach szpitalnych, w służbach mundurowych, w domach opieki, hospicjach czy firmach świadczących transporty medyczne.

Ratownik medyczny wykształcony na naszej uczelni posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do udzielania pomocy osobom, które znajdują się w stanie bezpośredniego i nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Potrafi samodzielnie ocenić stan zdrowia chorego lub poszkodowanego, udzielić mu pierwszej pomocy, a jeśli zachodzi taka konieczność – zapewnić pacjentowi podtrzymywanie funkcji życiowych, również podczas transportu do szpitala.

To wszystko przekłada się to na dobre perspektywy zawodowe, pewność i stabilność dla siebie i rodziny. Wiedza i umiejętności, które pozyska student Wyższej Szkoły Rehabilitacji, to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.

Przepisy regulujące zawód ratownika medycznego

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 882), zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ma stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
 3. wykazuje się znajomością języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu w Polsce;
 4. oraz spełnia następujące wymagania:
  •  rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub:
  • rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, lub:
  • rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub:
  • posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub:
  • posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

Szczegółowy zakres treści i standardów kształcenia oraz organizacja studiów zawarte są w poniższym dokumencie:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (sejm.gov.pl) >>

Partner kierunku