FIZJOTERAPIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-LETNIE)

Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawiania jakości życia i powrotu do maksymalnej sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, a także tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu.

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie! Co nas wyróżnia?

Stawiamy na rozległą wiedzę fizjoterapeuty dlatego nasz program jest bardzo bogaty w zajęcia praktyczne.

Proponujemy naszym studentom praktyki w najlepszych ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie Warszawy i w okolicach.

Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

Zajęcia prowadzone na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii VR i druk 3D.

Atrakcyjny system stypendialny.

Profil kandydata

Kandydaci na studia o kierunku FIZJOTERAPIA to, między innymi:

 • osoby chcące pracować jako fizjoterapeuci w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej,
 • osoby chcące prowadzić własną prywatną praktykę usług fizjoterapeutycznych, w tym technik manualnych i ćwiczeń usprawniających dla dorosłych i dzieci,
 • osoby chcące wspierać pacjentów i podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności i po urazach fizycznych, które zmniejszyły lub odebrały im możliwość codziennego funkcjonowania lub jego komfortu.

Realizacja studiów

 • Nauka trwa 5 lat, 10 semestrów.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Język kształcenia: polski
 • Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Tabela opłat dla naboru 2022/2023

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia stacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK7600 zł2 x 3930 zł11 x 730 zł
2 ROK7820 zł2 x 4010 zł11 x 745 zł
3 ROK7820 zł2 x 4010 zł11 x 745 zł
4 ROK7965 zł2 x 4085 zł11 x 760 zł
5 ROK7965 zł2 x 4085 zł11 x 760 zł

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK7460 zł2 x 3835 zł11 x 715 zł
2 ROK7620 zł2 x 3910 zł11 x 730 zł
3 ROK7620 zł2 x 3910 zł11 x 730 zł
4 ROK7770 zł2 x 3985 zł11 x 745 zł
5 ROK7770 zł2 x 3985 zł11 x 745 zł

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Obrona pracy dyplomowej
 • Absolwenci otrzymują przewidziany ustawą dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Jakie kompetencje posiądziesz jako absolwent kierunku fizjoterapia?

Absolwent naszych studiów potrafić będzie prognozować i prowadzić postępowanie fizjoterapeutyczne, proces diagnostyczny i rehabilitację pacjenta.

Osoba, która uzyska dyplom na tym kierunku będzie przygotowana do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodniach, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne, szpitale), ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży, sanatoriach oraz wielu innych placówkach związanych z fizjoterapią i usprawnianiem.

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości i spełniły wszystkie warunki rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń (Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń).

Przepisy regulujące zawód fizjoterapeuty

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2016r. o zawodzie fizjoterapeuty, zawód fizjoterapeuty może wykonywać osoba, która rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskała tytuł magistra oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF).

Szczegóły w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty >> 

Szczegółowy zakres treści i standardów kształcenia oraz organizacja studiów zawarte są w poniższym dokumencie:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (sejm.gov.pl) >>