Fizjoterapia studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawiania jakości życia i powrotu do maksymalnej sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, a także tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu.

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie

Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawiania jakości życia i powrotu do maksymalnej sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, a także tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu.

Co nas wyróżnia?

Stawiamy na rozległą wiedzę fizjoterapeuty dlatego nasz program jest bardzo bogaty w zajęcia praktyczne.
Proponujemy naszym studentom praktyki w najlepszych ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie  Warszawy i w okolicach.
Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie wymiany międzynarodowej  w ramach programu Erasmus+.

Zajęcia prowadzone na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania Office365.

Atrakcyjny system stypendialny.

Profil studenta

Kandydaci na studia o kierunku FIZJOTERAPIA to, między innymi:

  • osoby chcące pracować jako fizjoterapeuci w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej,
  • osoby chcące prowadzić własną prywatną praktykę usług fizjoterapeutycznych, w tym technik manualnych i ćwiczeń usprawniających dla dorosłych i dzieci,
  • osoby chcące wspierać pacjentów i podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności i po urazach fizycznych, które zmniejszyły lub odebrały im możliwość codziennego funkcjonowania lub jego komfortu.

Jakie kompetencje posiądziesz jako absolwent kierunku fizjoterapia?

Absolwent naszych studiów potrafić będzie prognozować i prowadzić postępowanie fizjoterapeutyczne, proces diagnostyczny i rehabilitację pacjenta.

Osoba, która uzyska dyplom na tym kierunku będzie przygotowana do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodniach, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne, szpitale), ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży, sanatoriach oraz wielu innych placówkach związanych z fizjoterapią i usprawnianiem.

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości i spełniły wszystkie warunki rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń (Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń).

Realizacja studiów

  • Nauka trwa 5 lat, 10 semestrów.
  • Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
  • W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Warunki zaliczenia i dyplom

  • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
  • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.

Absolwenci otrzymują przewidziany ustawą dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Tabela opłat dla naboru 2021/2022

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia stacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 ROK2 i 3 ROK4 i 5 ROK
1 rata8000zł8230zł8385zł
2 raty4140zł4220zł4300zł
11 rat770zł785zł800zł

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 ROK2 i 3 ROK4 i 5 ROK
1 rata7860zł8020zł8175zł
2 raty4035zł4115zł4195zł
11 rat755zł770zł785zł

Więcej informacji o kierunku na stronie: wsr.edu.pl

Zgodnie przepisami ustawy, osoby które po 1 października 2017 roku rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii, by móc zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów, po ich ukończeniu zobowiązane będą do odbycia 6-miesięcznej praktyki oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.

Zawód fizjoterapeuty może wykonywać osoba, która rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.4)), zwanych dalej „punktami ECTS”, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz zdała Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF).

Szczegóły w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty >> 

Szczegółowy zakres treści i standardów kształcenia oraz organizacja studiów zawarte są w poniższym dokumencie:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (sejm.gov.pl) >>