Fizjoterapia II stopnia (ostatni nabór)

REKRUTACJA 2020/2021 jest OSTATNIĄ SZANSĄ na uzyskanie tytułu magistra fizjoterapii podczas 2-letnich studiów.

Według Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, osoby które po 1 października 2017 roku rozpoczną 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku FIZJOTERAPIA, są zobowiązane po ukończeniu nauki do odbycia 6-miesięcznej praktyki, złożenia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów oraz wpisu do Rejestru Fizjoterapeutów.

Natomiast studenci, którzy rozpoczęli naukę fizjoterapii wcześniej i mają ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia, mają ostatnią  możliwość uzyskania tytułu magistra podczas 2-letnich studiów i aby pracować w zawodzie nie będą musieli  spełniać w/w dodatkowych warunków.

Promocja first minute 50% rabatu na wpisowe!

Co nas wyróżnia?

Atrakcyjne promocje dla naszych absolwentów.
Wysokie stypendia dla najlepszych studentów.
Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+.
Zajęcia prowadzone on-line przy użyciu platformy zdalnego nauczania Microsoft Teams oraz w pracowniach.
Ciekawe koła naukowe, konferencje i sympozja.

MNiSW przypomina o zmianie w zasadach prowadzenia kształcenia na kierunku studiów w zakresie fizjoterapii, zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596), wynikających z regulacji dotyczących prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty – wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994). Przepis art. 13 ust. 3 pkt 1 tej ustawy stanowi, że dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest dyplom wydany osobie, która rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz złożyła Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, z wynikiem pozytywnym.

W związku z powyższym kierunek fizjoterapia został dodany do grupy kierunków studiów, które są prowadzone jako jednolite studia magisterskie (od dnia 1 października 2017 r.). Jednocześnie w przepisach przejściowych określono zasady zakończenia kształcenia na tym kierunku w dotychczasowej formule (3 + 2). Kwestia kontynuacji kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia została rozstrzygnięta w § 23 ww. rozporządzenia. Jako datę graniczną korzystania z uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia wskazano dzień zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2017 r. Oznacza to, że nie jest możliwe późniejsze uruchomienie cyklu kształcenia na studiach pierwszego stopnia. Aby umożliwić kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia, przyjęto, że uprawnienia do prowadzenia studiów na tym poziomie kształcenia wygasną z dniem 31 grudnia 2022 r.

W sprawach dotyczących obowiązujących przepisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w tym wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, właściwy pozostaje Minister Zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w zakresie uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu fizjoterapeuty dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, a także Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Materiały

Ministerstwo Zdrowia (Link otworzy się w nowym oknie)
Krajowa Izba Fizykoterapeutów (Link otworzy się w nowym oknie)