DIETETYKA I STOPNIA

Dietetyka to jedna z najszybciej rozwijających się nauk na świecie. Wiedza na temat żywności, a więc i żywienia człowieka, jest stale aktualizowana na bazie licznych badań prowadzonych na całym świecie. Zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi i tempo życia oraz towarzyszący nam na co dzień stres, sprawiają, że dietetyka to zdecydowanie zawód z ogromną przyszłością. Praca polegająca na zajmowaniu się żywnością i żywieniem człowieka, zarówno chorego jak i zdrowego, z każdym rokiem będzie stawać się coraz bardziej potrzebna. Nie tylko dla utrzymania szczupłej sylwetki i celów sportowych, ale i dla formy, a przede wszystkim dla zdrowia.

Podczas studiów w Wyższej Szkole Rehabilitacji zdobędziesz wiedzę m.in. z chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii i fizjologii człowieka, genetyki, żywienia klinicznego, farmakologii i farmakoterapii.

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie! Co nas wyróżnia?

Nasza kadra to uczeni o wielkich międzynarodowych osiągnięciach, perfekcyjnie łączący wiedzę teoretyczną z zakresu dietetyki z umiejętnościami praktycznymi i – co bardzo ważne – świetnie prowadzący wykłady i ćwiczenia.

Zajęcia prowadzone na uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Możliwość rozwoju naukowego poprzez udział w konferencjach, kołach naukowych oraz projektach żywieniowych.

Realizacja praktyk w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie.

Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+.

Atrakcyjny system stypendialny.

Profil kandydata

Dietetyka to kierunek dla osób łączących pasję do zdrowego stylu życia i gotowania oraz zainteresowane wiedzą z zakresu ogólnej medycyny.

Na dietetykę mogą zdecydować się zarówno osoby zaczynające swoją ścieżkę zawodową, jak i te, które już posiadają kwalifikacje z innych dziedzin i chciałyby rozszerzyć swoje kompetencję i wiedzę.

Realizacja studiów

 • Nauka trwa 3 lata, 6 semestrów.
 • Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym
 • Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Tabela opłat dla naboru 2022/2023

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK5670 zł2 x 2935 zł11 x 570 zł
2 ROK5830 zł2 x 3010 zł11 x 585 zł
3 ROK5970 zł2 x 3085 zł11 x 600 zł

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Obrona pracy dyplomowej
 • Absolwenci otrzymują przewidziany ustawą dyplom ukończenia studiów I stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Jakie kompetencje posiądziesz jako absolwent kierunku dietetyka I stopnia?

Absolwent kierunku DIETETYKA – studia I stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób dietozależnych, dzięki której będzie mógł podjąć pracę zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych.

Nasi wykładowcy uwzględniają na zajęciach najnowsze doniesienia światowe z zakresu żywienia. Dowiesz się, co to jest żywność śmieciowa, co powoduje choroby cywilizacyjne, co to jest profilaktyka chorób dietozależnych, czyli co jeść, aby nie chorować, a leczyć jedzeniem. Poznasz unikalną wiedzę o dobroczynnych, bioaktywnych tłuszczach zwierzęcych. Nauczysz się krytycznego przeglądu diet i sposobów odżywiania.

Wiedza i umiejętności, które pozyskasz w Wyższej Szkole Rehabilitacji to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości i spełniły wszystkie warunki rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń (Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń).

Przepisy regulujące zawód dietetyka

Na rządowych stronach pojawił się projekt ustawy o innych zawodach medycznych. Pośród 17 zawodów znajduję się tam również dietetyk.
Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia w projekcie wymogi kwalifikacyjne m.in. dotyczące wykształcenia.

Art.2. ust.1 pkt. 4 brzmi:

„Do wykonywania zawodu medycznego jest uprawniona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. spełnia poniższe wymagania:
  1. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument, zwanym dalej „dyplomem”, potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego, uzyskany w toku kształcenia w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego lub
  2. posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881) za równoważny z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
  3. posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1640);

Zakładane jest, że brak posiadania wszystkich uprawnień zawartych w ustawie będzie powodować naliczanie kar grzywny jak i również kary ograniczenia wolności. Natomiast osoby wykonujące już zadania zawodowe w ramach zawodu medycznego ujętego w ustawie podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Więcej informacji znajdziesz w projekcie ustawy >>