DIETETYKA II STOPNIA

O przyjęcie na kierunek DIETETYKA – studia II stopnia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, technologia żywności i żywienia oraz innych kierunków pokrewnych.

 • Zależy Ci na zdobyciu lub poszerzeniu kwalifikacji do wykonywania zawodów związanych z dietetyką i szeroko rozumianą ochroną zdrowia?
 • Planujesz pracę w obszarze psychodietetyki lub dietetykli klinicznej?
 • Interesuje Cię żywienie sportowców, współpracujesz z nimi lub planujesz rozwój w tym kierunku?
 • Planujesz pracę naukową w obszarze dietetyki (także klinicznej) lub/i psychodietetyki?
 • Doświadczasz problemów z żywieniem i chcesz połączyć rozwój w życiu zawodowym z możliwością wykorzystania wiedzy dla zdrowia własnego i najbliższych?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś/aś TAK, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten kierunek studiów jest dla Ciebie.

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie! Co nas wyróżnia?

Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

Studenci biorą udział w kołach naukowych, konferencjach dietetycznych, prowadzą zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach, projektach żywieniowych, publikują artykuły naukowe.

Praktyki odbywają się w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie i okolicach

Zajęcia prowadzone na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Nasza kadra to uczeni o wielkich międzynarodowych osiągnięciach, perfekcyjnie łączący wiedzę teoretyczną z zakresu dietetyki z umiejętnościami praktycznymi i – co bardzo ważne – świetnie prowadzący wykłady i ćwiczenia.

Atrakcyjny system stypendialny

Profil kandydata

O przyjęcie na studia dietetyki drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, technologia żywności i żywienia oraz innych kierunków pokrewnych.

Realizacja studiów

 • Nauka trwa 2 lata, 4 semestry.
 • Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.
 • Język kształcenia: polski
 • Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Tabela opłat dla naboru 2022/2023

Dietetyka Studia II-ego stopnia (Studia niestacjonarne) – 1 rok

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK5830 zł2 x 3010 zł11 x 585 zł
2 ROK5970 zł2 x 3085 zł11 x 600 zł

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Obrona pracy dyplomowej
 • Absolwenci otrzymują przewidziany ustawą dyplom ukończenia studiów II stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Jakie kompetencje posiądziesz jako absolwent kierunku dietetyka II stopnia?

Absolwent kierunku DIETETYKA – studia II stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób dietozależnych, dzięki której będzie mógł podjąć pracę zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych.

Nasi wykładowcy uwzględniają na zajęciach najnowsze doniesienia światowe z zakresu żywienia. Dowiesz się, co to jest żywność śmieciowa, co powoduje choroby cywilizacyjne, co to jest profilaktyka chorób dietozależnych, czyli co jeść, aby nie chorować, a leczyć jedzeniem. Poznasz unikalną wiedzę o dobroczynnych, bioaktywnych tłuszczach zwierzęcych. Nauczysz się krytycznego przeglądu diet i sposobów odżywiania.

Wiedza i umiejętności, które pozyskasz w Wyższej Szkole Rehabilitacji to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.

Studenci biorą udział w kołach naukowych, konferencjach dietetycznych, prowadzą zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach, projektach żywieniowych, publikują artykuły naukowe.

Przepisy regulujące zawód dietetyka

Na rządowych stronach pojawił się projekt ustawy o innych zawodach medycznych. Pośród 17 zawodów znajduję się tam również dietetyk.
Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia w projekcie wymogi kwalifikacyjne m.in. dotyczące wykształcenia.

Art.2. ust.1 pkt. 4 brzmi:

„Do wykonywania zawodu medycznego jest uprawniona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. spełnia poniższe wymagania:
  1. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument, zwanym dalej „dyplomem”, potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego, uzyskany w toku kształcenia w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego lub
  2. posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881) za równoważny z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
  3. posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1640);

Zakładane jest, że brak posiadania wszystkich uprawnień zawartych w ustawie będzie powodować naliczanie kar grzywny jak i również kary ograniczenia wolności. Natomiast osoby wykonujące już zadania zawodowe w ramach zawodu medycznego ujętego w ustawie podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Więcej informacji znajdziesz w projekcie ustawy >>