Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością

Studia podyplomowe – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością

CEL

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Profesjonalnego organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością,
 • Opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny,
 • Przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością
 • Prowadzenia oceny efektywności podejmowanych działań, wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • Prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców,
 • Dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną,
 • Pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

UCZESTNICY

Studia są adresowane do magistrów psychologii, pedagogiki, fizjoterapii oraz logopedów pracujących lub planujących pracę w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci.

KWALIFIKACJE

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: ośrodkach wczesnego wspomagania, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością w WSR w Warszawie oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu z Treningu Umiejętności Społecznych i certyfikat ukończenia kursu pediatrycznego z zakresu pierwszej pomocy.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – podstawy prawne, procedury, standardy
 • diagnoza i wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka
 • diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno – komunikacyjnego dziecka
 • diagnoza i wspomaganie rozwoju sprawności motorycznej i manualnej dziecka
 • diagnoza pediatryczna małego dziecka w okresie wczesnodziecięcym
 • diagnoza neurologiczna dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością
 • diagnoza fizjoterapeutyczna dziecka z deficytami
 • wprowadzenie do SI: neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej, teoria Integracji Sensorycznej
 • metoda werbo -tonalna – zastosowanie w rozwoju poznawczym i mowy
 • wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • rozwój i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym
 • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • trening umiejętności społecznych
 • praca z trudnymi zachowaniami
 • diagnoza i terapia dziecka z wadą słuchu
 • diagnoza i terapia dziecka z wadą wzroku
 • diagnoza i terapia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • diagnoza i terapia dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm)
 • diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka (SLI a afazja/dysfazja rozwojowa i dziecięca afazja nabyta)
 • diagnoza i terapia dziecka niepełnosprawnego ruchowo
 • prowadzenie konsultacji i instruktażu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością
 • praca w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wspólne planowanie i organizowanie wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny
 • dokumentowanie działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną
 • konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

CZAS TRWANIA:

Liczba semestrów: 2 semestry

Plan studiów obejmuje 395 godzin zajęć z czego 275 godzin to zajęcia dydaktyczne, realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz 120 godzin zajęć praktycznych

ZASADY NABORU:

Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 • Podanie
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • Kopia suplementu do dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 • W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji.
 • Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Deklaracja płatności
 • Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

LICZBA MIEJSC: 30

W przypadku zebrania się grupy poniżej 15 osób studia mogą zostać odwołane ( opłata rekrutacyjna i wpisowe podlegają zwrotowi ) lub koszty studiów mogą ulec zmianie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z każdym kandydatem.

Opłata:

Wpisowe 100 zł
Opłata rekrutacyjna: 50 zł
Opłata za studia za rok z góry: 4800 zł
Opłata za studia semestralna: 2640 zł x 2
Opłata za studia ratalna: 576 zł x 10

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BRAK OPŁATY WPISOWEJ
UCZESTNICY KONFERENCJI PEDAGOGICZNEJ WSR – brak opłaty wpisowej

Więcej informacji nt. kierunku studiów oraz zasad studiowania udziela
Kierownik studiów:
mgr Dorota Maria Maliszewska
dorota.maliszewska@wsr.edu.pl