Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością

Studia podyplomowe – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością

CEL

Celem studiów podyplomowych Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Profesjonalnego organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością,
 • Opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny,
 • Przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością
 • Prowadzenia oceny efektywności podejmowanych działań, wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • Prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców,
 • Dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną,
 • Pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

UCZESTNICY

Studia są adresowane do magistrów psychologii, pedagogiki, fizjoterapii oraz logopedów pracujących lub planujących pracę w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci.

KWALIFIKACJE

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: ośrodkach wczesnego wspomagania, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju.

PODSTAWA PRAWNA

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte:

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131),
 • w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) oraz
 • w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)

PROGRAM
Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – podstawy prawne, procedury, standardy
 • diagnoza i wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka
 • diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno – komunikacyjnego dziecka
 • diagnoza i wspomaganie rozwoju sprawności motorycznej i manualnej dziecka
 • diagnoza pediatryczna małego dziecka w okresie wczesnodziecięcym
 • diagnoza neurologiczna dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością
 • diagnoza fizjoterapeutyczna dziecka z deficytami
 • wprowadzenie do SI: neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej, teoria Integracji Sensorycznej
 • metoda werbo -tonalna – zastosowanie w rozwoju poznawczym i mowy
 • wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • rozwój i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym
 • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • trening umiejętności społecznych
 • praca z trudnymi zachowaniami
 • diagnoza i terapia dziecka z wadą słuchu
 • diagnoza i terapia dziecka z wadą wzroku
 • diagnoza i terapia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • diagnoza i terapia dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm)
 • diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka (SLI a afazja/dysfazja rozwojowa i dziecięca afazja nabyta)
 • diagnoza i terapia dziecka niepełnosprawnego ruchowo
 • prowadzenie konsultacji i instruktażu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością
 • praca w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wspólne planowanie i organizowanie wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny
 • dokumentowanie działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną
 • konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń.

CZAS TRWANIA:

Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 275 godzin
Liczba godzin praktyk: 120 godzin (student zalicza indywidualnie w wybranych placówkach: miejsce odbywania praktyki: ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodek wczesnej interwencji przedszkole: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe, szkoła: specjalna, integracyjna, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe, poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz specjalistyczna, ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rehabilitacyjny, instytucje niepubliczne takie jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWRD).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

WARUNKI ZALICZENIA

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia,
 • pozytywnie oceniona praktyka
 • przygotowanie i obrona indywidualnego programu terapeutycznego

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością, zaświadczenie ukończenia kursu I stopnia SI, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu z Treningu Umiejętności Społecznych oraz certyfikat ukończenia kursu pediatrycznego z zakresu pierwszej pomocy,

WYKŁADOWCY:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia realizowane będą przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, logopedii oraz rehabilitacji zajmujących się kompleksową opieką na dzieckiem w wieku 0 – 8 r.ż. Zakłada się, że będzie dużo zajęć praktycznych (obserwacja bezpośrednia, analiza materiału filmowego, opracowywanie scenariuszy zajęć, wykonywanie pomocy, zabawek). W realizacji programu studiów współpracujemy z ośrodkami mającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz fundacjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz dzieci z niepełnosprawnością.

Dorota Maria Maliszewska – psycholog, socjoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła studia podyplomowe z zakresu stosowanej analizy zachowania, przygotowania pedagogicznego, socjoterapii oraz szkolenia z pracy metodą EEG Biofeedback. Pracowała, jako psycholog w Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku. Obecnie pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w NZOZ AXON w Białymstoku. Od ponad 12 lat związana jest z publiczną oświatą, pracując w szkole integracyjnej. Prowadzi zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością i ich rodzicami. Ma doświadczenie w pracy zarówno z małymi dziećmi, jak i nastolatkami, w terapii indywidualnej oraz grupowej. Jest autorką programu socjoterapeutycznego „Poznaj siebie” dla dzieci z zaburzeniami zachowania. W 2014 roku nagrodzona przez Burmistrz miasta Sokółka za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi.

Anna Jaźwińska-Chren – mgr kulturoznawstwa, neurologopeda. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Kulturoznawstw/Wiedza o kulturze w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe na specjalizacji Neurologopedia na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania w SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w placówkach służby zdrowia i oświatowych (m.in. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Axon w Białymstoku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mentor w Białymstoku, Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przyjazny Domek” w Białymstoku, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łapach). W chwili obecnej pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach oraz prowadzi prywatny Gabinet Neurologopedyczny „Daję Słowo”.

Marta Szutko – Biernacka – ukończyła studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, doradztwa zawodowego. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i wspomagania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, psychoprofilaktyki. Posiada kwalifikacje z zakresu Zarządzania Oświatą oraz Coachingu. Dodatkową wiedzę nabywała również w Polskim Centrum Mediacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym – jako pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz w pracy na rzecz dzieci i młodzieży – jako pedagog i doradca zawodowy – w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi. Prowadzi liczne warsztaty, szkolenia i prelekcje dla nauczycieli, rodziców i uczniów, dotyczące m.in. pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi, alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, przemocy rówieśniczej i domowej, profilaktyki zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, ich rozwoju psychoseksualnego, poradnictwa zawodowego. W ramach wczesnego wspomagania prowadziła zajęcia z dziećmi, konsultacje i porady.

Sylwia Tołczyk – magister psychologii i pedagogiki, tyflopedagog. Ukończyła studia podyplomowe
z zakresu wczesnej interwencji. Od 2012 roku pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, przede wszystkim z dziećmi w wieku 0-6 oraz prowadzę warsztaty dla studentów Wydziału Psychologii UW dotyczące wspierania osób z dysfunkcją wzroku; od 2014 jest pracownikiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bierze udział w projekcie adaptacji polskiej wersji PEP-3, uczestniczyła w projekcie adaptacji ADOS-2 i ADI-R.

Joanna Bieńkowska – surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Specjalistycznym Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku oraz prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w gdańskim Przedszkolu. Swoje zainteresowania skupia wokół pracy z dziećmi wadą słuchu, rozszczepem podniebienia oraz zaburzeniami językowymi. Jest autorką artykułu w czasopiśmie „Forum logopedy” pt. „Terapia logopedyczna dziecka z rozszczepem podniebienia i niedosłuchem”. Jej pasją są podróże i muzyka.

Monika Słowińska – psycholog, doktorantka Wydziału Psychologii UW. Ukończyła także podyplomowe studia ,,Stosowana Analiza Zachowania” na SWPS Warszawa. Brała udział w projektach naukowych dotyczących wczesnego wspierania rozwoju dzieci z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rozwojowych. Szkoliła się z zakresu diagnozy (m.in. ADOS-2) oraz terapii osób z ASD. Pracuje terapeutycznie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzicami.

Ewa Włostowska – mgr fizjoterapii, absolwent UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, praca dotychczasowa Centrum Rehabilitacji i Lecznictwa Attis w Warszawie w ramach wczesnej interwencji Centrum Opieki nad Rodzina Attis, Bell Med przychodnia lekarska fizjoterapeuta dziecięcy, w ramach współpracy w zespole WWRD jako fizjoterapeuta w prywatnym przedszkolu integracyjnym Czarodziejski Dworek w Warszawie oraz jako konsultant i fizjoterapeuta w Prywatnym Żłobku Sensoludki w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt WSR i wykładowca akademicki, doktorant na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Magdalena Okrzasa – mgr psychologii, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel metody integracji sensorycznej, instruktor. Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z autyzmem, z dziećmi w wieku przedszkolnym. Terapeuta integracji sensorycznej od 1997 r. Od 2005 r. prowadzi autorskie szkolenie dla terapeutów SI w pracy z dziećmi autystycznymi. Od 2007r. prowadzi kursy integracji sensorycznej I i II stopnia. Wykładowca na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych. Autorka publikacji o terapii SI z dziećmi autystycznymi.  Prezes fundacji Na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO.

Kierownik studiów:
mgr Dorota Maria Maliszewska dorota.maliszewska11@gmail.com

ZASADY NABORU:
Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 2. Podanie
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał nie jest przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 4. Kopia suplementu do dyplomu (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005r., oryginał nie przyjmowany, wymagany tylko do wglądu),
 5. W przypadku kierunków, na których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji.
 6.  Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 7.  Kserokopia dowodu osobistego
 8.  Deklaracja płatności
 9. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Opłaty:

 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 5300 zł (1×5300)
 • opłata za studia semestralna: 2750 zł (2×2750)
 • opłata za studia ratalna: 590 zł (10×590)

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BEZ WPISOWEGO

 

LICZBA MIEJSC: 30

W przypadku zebrania się grupy poniżej 15 osób studia mogą zostać odwołane (opłata rekrutacyjna i wpisowe podlegają zwrotowi) lub koszty studiów mogą ulec podwyższeniu po wcześniejszej konsultacji telefonicznej  z każdym kandydatem.