Formularz kontaktowy

Wymagane dokumenty

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 RUSZA 9 MAJA !!!
ZAPRASZAMY!!!

  1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
  2. Podanie
  3. Świadectwo dojrzałości
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  5. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
  6. Trzy (3) fotografie o wymiarze 37×52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  7. Deklaracja płatności
  8. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności
  9. Zaświadczenie lub orzeczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki  (skierowanie zostanie wręczone podczas składania dokumentów w Dziale Rekrutacji)
  10. Wywiad językowy – dla kierunku ratownictwo medyczne realizowany jest wyłącznie język angielski

NIE PRZYJMUJEMY NIEKOMPLETNYCH DOKUMENTÓW!

W PRZYPADKU CUDZOZIEMCÓW kandydat musi mieć świadectwo dojrzałości lub dokument, który upoważnia go do podjęcia studiów pierwszego stopnia.

Świadectwo takie uznaje się na podstawie umowy międzynarodowej lub w trybie nostryfikacji.

Jeżeli między Polską a krajem wydania świadectwa/ dyplomu ukończenia studiów I stopnia jest podpisana umowa o uznawaniu wykształcenia to świadectwo ma być w kraju wydania legalizowane i posiadać apostille.

Jeżeli między Polską a krajem wydania świadectwa/ dyplomu ukończenia studiów I stopnia nie mam umowy o uznawaniu wykształcenia to dane świadectwo musi być nostryfikowane. Nostryfikację przeprowadzają kuratoria oświaty.

Informacje o uznawaniu świadectw https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/opisy-zagranicznych-systemow-edukacji

Kompletne dokumenty należy złożyć osobiście w ciągu 14 dni od rejestracji on-line lub wysłać pocztą na adres:
Dział Rekrutacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW NA STUDIA WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI  z siedzibą w WARSZAWIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2014 poz. 1144) od kandydatów na studia oraz studentów wymagane jest zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania nauki zawodu.

Kandydaci przyjmowani na studia w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, pobierają skierowanie na badanie lekarskie, które wydawane będzie podczas składania dokumentów w trakcie rekrutacji ma wybrany kierunek.

Skierowanie na badania powinno zawierać informację o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu na danym kierunku studiów.

Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat). Badania można również wykonać BEZPŁATNIE  w placówkach, które mają podpisane umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy (w ramach przyznawanych przychodnim limitów).

Wykaz placówek, w których zarekrutowany kandydat może wykonać bezpłatne badania lekarskie znajduje się pod linkiem:

Badania Uczniów 2019 – wykaz podmiotów

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie do Działu Rekrutacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji  do dnia 30 września 2019r.