Dietetyka II stopnia

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 RUSZA 9 MAJA !!!
ZAPRASZAMY!!!

Nauka na kierunku Dietetyka II stopnia trwa 2 lata (4 semestry).

Pogodzenie życia zawodowego z podnoszeniem kwalifikacji ułatwi NIESTACJONARNA forma studiów, a zdobyty tytuł zapewni bezpieczną przyszłość i satysfakcję zawodową.

 

Jak utworzyć nowy kierunek studiów-dietetykę i być pewnym, że studentom damy maksimum tego, co najlepsze? Nasza kadra jest odpowiedzią. To uczeni o wielkich międzynarodowych osiągnięciach, perfekcyjnie łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi i co bardzo ważne, świetnie prowadzący wykłady i ćwiczenia. To ludzie otwarci na najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie i często sami je tworzący. Wielu z nich oglądamy w programach telewizyjnych, czytamy ich artykuły, korzystamy z porad i konsultacji. To m.in.:

prof. dr hab. Hanna Czeczot – znakomity dydaktyk, naukowiec europejskiego formatu, zajmuje się molekularnymi podstawami mutagenezy chemicznej oraz działaniem ksenobiotyków na organizmy żywe oraz oceną parametrów stresu oksydacyjnego w prawidłowych i zmienionych nowotworowo tkankach przewodu pokarmowego. Uczestniczyła w wielu grantach międzynarodowych, odbyła staże w Institut Savoisien D’Etudes Francaises Universite De Savoie w Annecy oraz w Uniwersytecie Paula Sabatiera w Tuluzie.

prof. dr hab. Grażyna Cichosz – wybitna uczona, światowy autorytet w badaniu tłuszczy mlecznych, udowodniła m.in. wysoką wartość odżywczą i zdrowotną masła. Odbyła staże produkcyjne w Zakładach Mleczarskich Okręgu Gera (Niemcy). Ukończyła kursy Zarządzania Jakością WAMA-DAIREC. Dorobek naukowy liczy 420 pozycji.

dr hab. Nina Strzałkowska – Z-ca Kierownika Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu ziołolecznictwa i ziołoznawstwa. Zajmuje się badaniem wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na zmianę składu chemicznego mleka krów i kóz. Autorka 79 prac z listy JCR.

dr hab. Artur Jóźwik – Kierownik Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Zajmuje się badaniem bioaktywnych związków w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego ze szczególnym uwzględnieniem witamin i enzymów proteolitycznych. Autor kilkudziesięciu prac naukowych.

dr Jarosław Chmielewski – biegły sądowy z zakresu BHP. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Ochrony Zdrowia Publicznego oraz Bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu ochrony zdrowia.

dr Magdalena Białkowska – najbardziej znana w kraju, za pośrednictwem mediów, dietetyk specjalista od utrzymania prawidłowej wagi. Pracuje w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.

dr  Joanna Skubis-Zygadło – pracowała w Zakładzie Biologii Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbyła wiele staży zagranicznych m.in. w Department of Clinical Medicine Institute of Molecular Medicine, Trinity College for Health Sciences w Dublinie.

dr Anna Fabisiak – absolwentka Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. W 2009 r. odbyła staż w IBPRS, ukończyła Studia Podyplomowe Menadżer Biotech Science oraz Studia z zakresu jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności. Autor kilku wdrożonych prac statutowych i współwykonawca projektów z zakresu składników prozdrowotnych owoców i warzyw, przemian fizykochemicznych zachodzących w tkance roślinnej oraz programu Wars i Sawa (2015) dla zdolnej młodzieży oraz projektu Uniwersytet Dzieci (2019). Współpracuję z FreshPlate (kompozycja potraw) a także z Akademią Dietetyki. Autor kilkunastu prac dyplomowych. Członek SPOMAŻ i Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

dr Kornelia Niemyska – jest pracownikiem Zakładu Patologii Nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Zajmuje się badaniem genów techniką FISH: genu HER-2 w inwazyjnym raku piersi, fuzji genowych w chorobach rozrostowych krwi. Ukończyła studia podyplomowe „Organizacji i zarządzania w służbie zdrowia”. Brała udział w wielu kursach z zakresu cytogenetyki molekularnej oraz diagnostyki przedurodzeniowej.

dr Iwona Stanisławska – zajmuje się badaniem wpływu podawania hormonów oraz zróżnicowanej diety na enzymy lizosomowe. Badania prowadzi na poziomie tkankowym, komórkowym oraz organelli komórkowych. Odbyła wiele staży naukowych. Prowadzi projekty z Edukacji Zdrowotnej, które realizowane są w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych w renomowanych czasopismach.

dr Justyna Klusek – jest kierownikiem Laboratorium Diagnostyki Niepłodności Męskiej w Kielcach. Zajmuje się genetycznymi aspektami niepłodności.

dr Ewelina Zabost – pracuje w Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod w Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zmianami właściwości podwójnej nici dsDNA na skutek oddziaływań chemicznych oraz fizykochemicznych. Była kierownikiem wielu projektów badawczych oraz jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych.

dr Aneta Kondrzycka-Dąda – pracowała w Instytucie Rozwoju Produktu oraz Akademickim Centrum Medycznym. Zajmuje się poszukiwaniem inhibitorów kinaz białkowych krytycznych w nowotworzeniu.

dr inż. Joanna Rachtan-Janicka – dietetyk, rozprawę doktorską napisała na temat wpływu diety i dymu tytoniowego na wybrane parametry układu odpornościowego. Ukończyła studia podyplomowe z „Metodologii badań klinicznych”. Uczestniczyła w kursach dobrej praktyki klinicznej, statystki biomedycznej oraz podstaw farmakologii. Współpracuje z Bankiem mleka, Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Centrum Nauki o Laktacji oraz Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie.

dr inż. Halina Makała – technolog żywności i żywienia, pracuje w Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. Uczestniczy w badaniach jako sędzia w zespole sensorycznym oceny żywności.

mgr Milena Nosek – absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dietetyk kliniczny, współpracuje z Polskim Baletem Narodowym, Akademią Kulinarną Whirlpool oraz jako ekspert konsumencki.

mgr Joanna Ostrowska – jest dietetykiem w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie oraz w Ogólnopolskim Centrum Medycznym.

 

Od naszych wykładowców dowiesz się, co to jest żywność śmieciowa, co powoduje choroby cywilizacyjne, co to jest profilaktyka chorób dieto zależnych, czyli co jeść, aby nie chorować, a leczyć jedzeniem. Poznasz unikalną wiedzę o dobroczynnych, bioaktywnych tłuszczach zwierzęcych. Nauczysz się krytycznego przeglądu diet i sposobów odżywiania.
Najnowszą propozycją jest specjalizacja z doradztwa prozdrowotnego-Coach zdrowia.

Ta wiedza i umiejętności, które pozyska się u nas, to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne. Możliwości pracy dla dobrego dietetyka są nieograniczone. Te możliwości to oprócz placówek medycznych także hotele, SPA, ośrodki wypoczynkowe i sanatoria, do których przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców, poradnie oraz własna działalność.
Koszty nauki na kierunku Dietetyka są niemałe, ale otrzymujesz świetną ofertę edukacyjną za dobrą, uczciwą cenę.

Wyobraź sobie, jakby to było, gdyby trafić na uczelnię, w której uzyska się wiedzę na najwyższym poziomie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, w miejscu gdzie jest się szanowanym. Taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

Zapraszamy do rejestracji !!!

W trakcie trwania 2-letnich studiów na kierunku Dietetyka II stopnia, studenci będą realizować naukę poniżej wymienionych przedmiotów:

Przedmioty ogólne:
1.Język obcy
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Ochrona własności intelektualnej
4. Filozofia z elementami logiki
5. Socjologia

Przedmioty podstawowe:
1. Patofizjologia kliniczna
2. Demografia i epidemiologia żywieniowa
3. Psychologia kliniczna
4. Immunologia
5. Zdrowie publiczne
6. Zarządzanie i marketing
7. Ustawodawstwo żywnościowo- żywieniowe i polityka wyżywienia
8. Diagnostyka laboratoryjna
9. Metodologia badań

Przedmioty kierunkowe:
1. Żywienie kliniczne
2. Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
3. Dietoprofilaktyka leczenia dietetycznego chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych
4. Fizjologia żywienia człowieka
5. Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach
6. Edukacja i poradnictwo żywieniowe
7. Jakość i bezpieczeństwo żywności
8. Produkcja potraw i towaroznawstwo
9. Przechowalnictwo żywności

Przedmioty do wyboru i praktyki:
1. Psychospołeczne aspekty odżywiania/ Terapia osób z zaburzeniami odżywiania
2. Żywienie osób w podeszłym wieku/ Planowanie żywienia dzieci
3. Diety alternatywne i ich skutki/ Bioaktywne substancje roślinne
4. Fizjologia wysiłku fizycznego/ Żywienie w różnych dziedzinach aktywności fizycznej
5. Preparaty dietetyczne i suplementy/ Interakcje leków z żywnością
6. Motywacja i komunikacja w poradnictwie żywieniowym/ Komunikacja interpersonalna
7. Seminarium dyplomowe

Praktyki (12 tygodni, 420 godz. – realizowane poza rozkładem zajęć dydaktycznych)